โรงเรียนบ้านดอนข่อย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 31
ร้อยละ 15.22 % 6.52 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 8 16 3 0 76
ร้อยละ 12.71 % 6.78 % 13.56 % 2.54 % 0.00 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 8 4 19 1 0 33
ร้อยละ 12.31 % 6.15 % 29.23 % 1.54 % 0.00 % 50.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 30 15 40 4 0 140
ร้อยละ 13.10 % 6.55 % 17.47 % 1.75 % 0.00 % 61.14 %

164 : 22 , 11 , 21 , 3 , 0 , 107...13.41 , 6.71 , 12.80 , 1.83 , 0.00 , 65.24 = 57 : 34.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86%

Powered By www.thaieducation.net