โรงเรียนวัดโคกกรวด (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 11
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 6 0 9 0 0 38
ร้อยละ 11.32 % 0.00 % 16.98 % 0.00 % 0.00 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 6 1 9 0 1 49
ร้อยละ 9.09 % 1.52 % 13.64 % 0.00 % 1.52 % 74.24 %

66 : 6 , 1 , 9 , 0 , 1 , 49...9.09 , 1.52 , 13.64 , 0.00 , 1.52 , 74.24 = 17 : 25.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76%

Powered By www.thaieducation.net