โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 0 2 3 0 45
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 3.77 % 5.66 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 2 8 3 0 91
ร้อยละ 2.80 % 1.87 % 7.48 % 2.80 % 0.00 % 85.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 2 10 6 0 136
ร้อยละ 3.75 % 1.25 % 6.25 % 3.75 % 0.00 % 85.00 %

160 : 6 , 2 , 10 , 6 , 0 , 136...3.75 , 1.25 , 6.25 , 3.75 , 0.00 , 85.00 = 24 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net