โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 43
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 8.16 % 2.04 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 0 8 3 0 89
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 7.77 % 2.91 % 0.00 % 86.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 4 0 12 4 0 132
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %

152 : 4 , 0 , 12 , 4 , 0 , 132...2.63 , 0.00 , 7.89 , 2.63 , 0.00 , 86.84 = 20 : 13.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16%

Powered By www.thaieducation.net