โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 44
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 89.80 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 0 8 1 0 91
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 7.77 % 0.97 % 0.00 % 88.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 4 0 11 2 0 135
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 7.24 % 1.32 % 0.00 % 88.82 %

152 : 4 , 0 , 11 , 2 , 0 , 135...2.63 , 0.00 , 7.24 , 1.32 , 0.00 , 88.82 = 17 : 11.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18%

Powered By www.thaieducation.net