โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 1 2 1 2 1 60
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 1.49 % 2.99 % 1.49 % 89.55 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 5 3 2 2 3 174
ร้อยละ 2.65 % 1.59 % 1.06 % 1.06 % 1.59 % 92.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 80
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 8 7 5 6 6 314
ร้อยละ 2.31 % 2.02 % 1.45 % 1.73 % 1.73 % 90.75 %

256 : 6 , 5 , 3 , 4 , 4 , 234...2.34 , 1.95 , 1.17 , 1.56 , 1.56 , 91.41 = 22 : 8.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25%

Powered By www.thaieducation.net