โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 42
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 12 2 27 0 0 149
ร้อยละ 6.32 % 1.05 % 14.21 % 0.00 % 0.00 % 78.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 11 1 18 0 0 66
ร้อยละ 11.46 % 1.04 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 25 3 51 0 0 257
ร้อยละ 7.44 % 0.89 % 15.18 % 0.00 % 0.00 % 76.49 %

240 : 14 , 2 , 33 , 0 , 0 , 191...5.83 , 0.83 , 13.75 , 0.00 , 0.00 , 79.58 = 49 : 20.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51%

Powered By www.thaieducation.net