โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 44
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 13 2 27 1 1 146
ร้อยละ 6.84 % 1.05 % 14.21 % 0.53 % 0.53 % 76.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 11 1 18 0 0 65
ร้อยละ 11.58 % 1.05 % 18.95 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 26 3 49 1 1 255
ร้อยละ 7.76 % 0.90 % 14.63 % 0.30 % 0.30 % 76.12 %

240 : 15 , 2 , 31 , 1 , 1 , 190...6.25 , 0.83 , 12.92 , 0.42 , 0.42 , 79.17 = 50 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88%

Powered By www.thaieducation.net