โรงเรียนวัดไก่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 20
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 3 16 1 2 73
ร้อยละ 2.06 % 3.09 % 16.49 % 1.03 % 2.06 % 75.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 6 4 17 1 2 93
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 13.82 % 0.81 % 1.63 % 75.61 %

123 : 6 , 4 , 17 , 1 , 2 , 93...4.88 , 3.25 , 13.82 , 0.81 , 1.63 , 75.61 = 30 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net