โรงเรียนวัดไก่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 19
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 2 17 0 1 75
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 17.53 % 0.00 % 1.03 % 77.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 7 3 18 0 1 94
ร้อยละ 5.69 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.81 % 76.42 %

123 : 7 , 3 , 18 , 0 , 1 , 94...5.69 , 2.44 , 14.63 , 0.00 , 0.81 , 76.42 = 29 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58%

Powered By www.thaieducation.net