โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 3 1 3 14
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 11.54 % 3.85 % 11.54 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 6 8 8 6 6 51
ร้อยละ 7.06 % 9.41 % 9.41 % 7.06 % 7.06 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 10 9 11 7 9 65
ร้อยละ 9.01 % 8.11 % 9.91 % 6.31 % 8.11 % 58.56 %

111 : 10 , 9 , 11 , 7 , 9 , 65...9.01 , 8.11 , 9.91 , 6.31 , 8.11 , 58.56 = 46 : 41.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.44%

Powered By www.thaieducation.net