โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 4 1 3 13
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 15.38 % 3.85 % 11.54 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 6 3 6 6 56
ร้อยละ 9.41 % 7.06 % 3.53 % 7.06 % 7.06 % 65.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 12 7 7 7 9 69
ร้อยละ 10.81 % 6.31 % 6.31 % 6.31 % 8.11 % 62.16 %

111 : 12 , 7 , 7 , 7 , 9 , 69...10.81 , 6.31 , 6.31 , 6.31 , 8.11 , 62.16 = 42 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84%

Powered By www.thaieducation.net