โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 21
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 14 12 21 10 0 23
ร้อยละ 17.50 % 15.00 % 26.25 % 12.50 % 0.00 % 28.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 16 14 24 11 0 44
ร้อยละ 14.68 % 12.84 % 22.02 % 10.09 % 0.00 % 40.37 %

109 : 16 , 14 , 24 , 11 , 0 , 44...14.68 , 12.84 , 22.02 , 10.09 , 0.00 , 40.37 = 65 : 59.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 59.63%

Powered By www.thaieducation.net