โรงเรียนวัดดาวคะนอง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 0 16 0 0 73
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 1 0 26 0 0 125
ร้อยละ 0.66 % 0.00 % 17.11 % 0.00 % 0.00 % 82.24 %

103 : 1 , 0 , 16 , 0 , 0 , 86...0.97 , 0.00 , 15.53 , 0.00 , 0.00 , 83.50 = 17 : 16.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net