โรงเรียนวัดดาวคะนอง (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 0 17 3 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.10 % 3.37 % 0.00 % 77.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.17 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 0 0 31 3 0 116
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.67 % 2.00 % 0.00 % 77.33 %

102 : 0 , 0 , 17 , 3 , 0 , 82...0.00 , 0.00 , 16.67 , 2.94 , 0.00 , 80.39 = 20 : 19.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67%

Powered By www.thaieducation.net