โรงเรียนวัดโพธิ์หอม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 25
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 6 2 6 2 0 44
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
95 คน
จำนวน(คน) 9 3 12 2 0 69
ร้อยละ 9.47 % 3.16 % 12.63 % 2.11 % 0.00 % 72.63 %

95 : 9 , 3 , 12 , 2 , 0 , 69...9.47 , 3.16 , 12.63 , 2.11 , 0.00 , 72.63 = 26 : 27.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37%

Powered By www.thaieducation.net