โรงเรียนวัดนนทรีย์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 51
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 7 6 11 0 0 64
ร้อยละ 7.95 % 6.82 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %

88 : 7 , 6 , 11 , 0 , 0 , 64...7.95 , 6.82 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 24 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net