โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 3 3 0 0 23
ร้อยละ 12.12 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 15 0 7 0 0 62
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 30
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 22 3 13 0 0 115
ร้อยละ 14.38 % 1.96 % 8.50 % 0.00 % 0.00 % 75.16 %

117 : 19 , 3 , 10 , 0 , 0 , 85...16.24 , 2.56 , 8.55 , 0.00 , 0.00 , 72.65 = 32 : 27.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.84%

Powered By www.thaieducation.net