โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 26
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 9 4 11 3 0 59
ร้อยละ 10.47 % 4.65 % 12.79 % 3.49 % 0.00 % 68.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.95 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 11 4 25 4 0 112
ร้อยละ 7.05 % 2.56 % 16.03 % 2.56 % 0.00 % 71.79 %

118 : 11 , 4 , 14 , 4 , 0 , 85...9.32 , 3.39 , 11.86 , 3.39 , 0.00 , 72.03 = 33 : 27.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net