โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 6
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 2 1 6 1 0 32
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 14.29 % 2.38 % 0.00 % 76.19 %

42 : 2 , 1 , 6 , 1 , 0 , 32...4.76 , 2.38 , 14.29 , 2.38 , 0.00 , 76.19 = 10 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net