โรงเรียนวัดนาค (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 97
ร้อยละ 1.00 % 0.00 % 1.00 % 1.00 % 0.00 % 97.00 %
ระดับประถมศึกษา
405
จำนวน(คน) 2 1 3 2 0 397
ร้อยละ 0.49 % 0.25 % 0.74 % 0.49 % 0.00 % 98.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 3 0 494
ร้อยละ 0.59 % 0.20 % 0.79 % 0.59 % 0.00 % 97.82 %

505 : 3 , 1 , 4 , 3 , 0 , 494...0.59 , 0.20 , 0.79 , 0.59 , 0.00 , 97.82 = 11 : 2.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.18%

Powered By www.thaieducation.net