โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 4 1 2 4 12
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 3.85 % 7.69 % 15.38 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 2 3 2 5 50
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 4.62 % 3.08 % 7.69 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 4 9 62
ร้อยละ 6.59 % 6.59 % 4.40 % 4.40 % 9.89 % 68.13 %

91 : 6 , 6 , 4 , 4 , 9 , 62...6.59 , 6.59 , 4.40 , 4.40 , 9.89 , 68.13 = 29 : 31.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.87%

Powered By www.thaieducation.net