โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 6 1 3 7 3
ร้อยละ 13.04 % 26.09 % 4.35 % 13.04 % 30.43 % 13.04 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 7 3 5 3 8 36
ร้อยละ 11.29 % 4.84 % 8.06 % 4.84 % 12.90 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 10 9 6 6 15 39
ร้อยละ 11.76 % 10.59 % 7.06 % 7.06 % 17.65 % 45.88 %

85 : 10 , 9 , 6 , 6 , 15 , 39...11.76 , 10.59 , 7.06 , 7.06 , 17.65 , 45.88 = 46 : 54.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 54.12%

Powered By www.thaieducation.net