โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 32
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 5 8 13 10 88
ร้อยละ 5.34 % 3.82 % 6.11 % 9.92 % 7.63 % 67.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 2 7 1 1 54
ร้อยละ 5.80 % 2.90 % 10.14 % 1.45 % 1.45 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 13 8 15 14 12 174
ร้อยละ 5.51 % 3.39 % 6.36 % 5.93 % 5.08 % 73.73 %

167 : 9 , 6 , 8 , 13 , 11 , 120...5.39 , 3.59 , 4.79 , 7.78 , 6.59 , 71.86 = 47 : 28.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27%

Powered By www.thaieducation.net