โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 35
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 2.56 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 9 5 9 13 10 85
ร้อยละ 6.87 % 3.82 % 6.87 % 9.92 % 7.63 % 64.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 2 7 1 1 54
ร้อยละ 5.80 % 2.90 % 10.14 % 1.45 % 1.45 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 15 8 16 14 12 174
ร้อยละ 6.28 % 3.35 % 6.69 % 5.86 % 5.02 % 72.80 %

170 : 11 , 6 , 9 , 13 , 11 , 120...6.47 , 3.53 , 5.29 , 7.65 , 6.47 , 70.59 = 50 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20%

Powered By www.thaieducation.net