โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 3 2 2 1 24
ร้อยละ 13.51 % 8.11 % 5.41 % 5.41 % 2.70 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 16 9 7 6 3 91
ร้อยละ 12.12 % 6.82 % 5.30 % 4.55 % 2.27 % 68.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 5 2 4 1 5 54
ร้อยละ 7.04 % 2.82 % 5.63 % 1.41 % 7.04 % 76.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 26 14 13 9 9 169
ร้อยละ 10.83 % 5.83 % 5.42 % 3.75 % 3.75 % 70.42 %

169 : 21 , 12 , 9 , 8 , 4 , 115...12.43 , 7.10 , 5.33 , 4.73 , 2.37 , 68.05 = 54 : 31.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58%

Powered By www.thaieducation.net