โรงเรียนวัดพระงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 1 5 1 0 27
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 4 20 3 0 86
ร้อยละ 4.24 % 3.39 % 16.95 % 2.54 % 0.00 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 9 5 25 4 0 113
ร้อยละ 5.77 % 3.21 % 16.03 % 2.56 % 0.00 % 72.44 %

156 : 9 , 5 , 25 , 4 , 0 , 113...5.77 , 3.21 , 16.03 , 2.56 , 0.00 , 72.44 = 43 : 27.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56%

Powered By www.thaieducation.net