โรงเรียนวัดพระงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 30
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 3 3 18 4 0 91
ร้อยละ 2.52 % 2.52 % 15.13 % 3.36 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 3 22 4 0 121
ร้อยละ 4.46 % 1.91 % 14.01 % 2.55 % 0.00 % 77.07 %

157 : 7 , 3 , 22 , 4 , 0 , 121...4.46 , 1.91 , 14.01 , 2.55 , 0.00 , 77.07 = 36 : 22.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.93%

Powered By www.thaieducation.net