โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 21
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 3 2 17 6 0 63
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 18.68 % 6.59 % 0.00 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 7 1 0 29
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 18.42 % 2.63 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 8 3 24 7 0 113
ร้อยละ 5.16 % 1.94 % 15.48 % 4.52 % 0.00 % 72.90 %

117 : 7 , 3 , 17 , 6 , 0 , 84...5.98 , 2.56 , 14.53 , 5.13 , 0.00 , 71.79 = 33 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net