โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 18
ร้อยละ 28.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 11 5 19 3 1 48
ร้อยละ 12.64 % 5.75 % 21.84 % 3.45 % 1.15 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 26
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 22 7 25 3 1 92
ร้อยละ 14.67 % 4.67 % 16.67 % 2.00 % 0.67 % 61.33 %

112 : 18 , 5 , 19 , 3 , 1 , 66...16.07 , 4.46 , 16.96 , 2.68 , 0.89 , 58.93 = 46 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67%

Powered By www.thaieducation.net