โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 39
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 76
ร้อยละ 3.19 % 0.00 % 15.96 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 35
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 7 0 30 0 0 150
ร้อยละ 3.74 % 0.00 % 16.04 % 0.00 % 0.00 % 80.21 %

140 : 5 , 0 , 20 , 0 , 0 , 115...3.57 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 25 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net