โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 41
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 36
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 3 0 30 0 0 157
ร้อยละ 1.58 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 82.63 %

142 : 1 , 0 , 20 , 0 , 0 , 121...0.70 , 0.00 , 14.08 , 0.00 , 0.00 , 85.21 = 21 : 14.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37%

Powered By www.thaieducation.net