โรงเรียนวัดศรีภวังค์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 1 2 10 1 0 25
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 25.64 % 2.56 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
51 คน
จำนวน(คน) 1 3 11 2 0 34
ร้อยละ 1.96 % 5.88 % 21.57 % 3.92 % 0.00 % 66.67 %

51 : 1 , 3 , 11 , 2 , 0 , 34...1.96 , 5.88 , 21.57 , 3.92 , 0.00 , 66.67 = 17 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net