โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 19
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 6 0 6 2 0 82
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 85.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 10 0 6 2 0 101
ร้อยละ 8.40 % 0.00 % 5.04 % 1.68 % 0.00 % 84.87 %

119 : 10 , 0 , 6 , 2 , 0 , 101...8.40 , 0.00 , 5.04 , 1.68 , 0.00 , 84.87 = 18 : 15.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13%

Powered By www.thaieducation.net