โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 19
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 83
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 84.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 11 0 8 0 0 102
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 84.30 %

121 : 11 , 0 , 8 , 0 , 0 , 102...9.09 , 0.00 , 6.61 , 0.00 , 0.00 , 84.30 = 19 : 15.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70%

Powered By www.thaieducation.net