โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 43
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 3 8 32 0 0 85
ร้อยละ 2.34 % 6.25 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 4 8 42 0 0 128
ร้อยละ 2.20 % 4.40 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 70.33 %

182 : 4 , 8 , 42 , 0 , 0 , 128...2.20 , 4.40 , 23.08 , 0.00 , 0.00 , 70.33 = 54 : 29.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67%

Powered By www.thaieducation.net