โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 45
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 3 8 30 0 1 92
ร้อยละ 2.24 % 5.97 % 22.39 % 0.00 % 0.75 % 68.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 4 8 38 0 1 137
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 20.21 % 0.00 % 0.53 % 72.87 %

188 : 4 , 8 , 38 , 0 , 1 , 137...2.13 , 4.26 , 20.21 , 0.00 , 0.53 , 72.87 = 51 : 27.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13%

Powered By www.thaieducation.net