โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 1 1 1 2 27
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 8 0 25 0 9 70
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 22.32 % 0.00 % 8.04 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 12 1 26 1 11 97
ร้อยละ 8.11 % 0.68 % 17.57 % 0.68 % 7.43 % 65.54 %

148 : 12 , 1 , 26 , 1 , 11 , 97...8.11 , 0.68 , 17.57 , 0.68 , 7.43 , 65.54 = 51 : 34.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.46%

Powered By www.thaieducation.net