โรงเรียนวัดปรีดาราม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 3 0 2 0 24
ร้อยละ 0.00 % 10.34 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 0 37 4 0 61
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 35.58 % 3.85 % 0.00 % 58.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 2 3 37 6 0 85
ร้อยละ 1.50 % 2.26 % 27.82 % 4.51 % 0.00 % 63.91 %

133 : 2 , 3 , 37 , 6 , 0 , 85...1.50 , 2.26 , 27.82 , 4.51 , 0.00 , 63.91 = 48 : 36.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09%

Powered By www.thaieducation.net