โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 2 1 1 27
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 5.56 % 2.78 % 2.78 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 8 5 10 2 3 86
ร้อยละ 7.02 % 4.39 % 8.77 % 1.75 % 2.63 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 11 7 12 3 4 113
ร้อยละ 7.33 % 4.67 % 8.00 % 2.00 % 2.67 % 75.33 %

150 : 11 , 7 , 12 , 3 , 4 , 113...7.33 , 4.67 , 8.00 , 2.00 , 2.67 , 75.33 = 37 : 24.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67%

Powered By www.thaieducation.net