โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 33
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 6 5 3 1 93
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 4.39 % 2.63 % 0.88 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 7 6 7 3 2 126
ร้อยละ 4.64 % 3.97 % 4.64 % 1.99 % 1.32 % 83.44 %

151 : 7 , 6 , 7 , 3 , 2 , 126...4.64 , 3.97 , 4.64 , 1.99 , 1.32 , 83.44 = 25 : 16.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56%

Powered By www.thaieducation.net