โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 7 8 4 0 86
ร้อยละ 7.08 % 6.19 % 7.08 % 3.54 % 0.00 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 7 11 4 0 116
ร้อยละ 6.76 % 4.73 % 7.43 % 2.70 % 0.00 % 78.38 %

148 : 10 , 7 , 11 , 4 , 0 , 116...6.76 , 4.73 , 7.43 , 2.70 , 0.00 , 78.38 = 32 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62%

Powered By www.thaieducation.net