โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 2 4 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 8.51 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 6 11 32 0 0 116
ร้อยละ 3.64 % 6.67 % 19.39 % 0.00 % 0.00 % 70.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 1 10 3 0 36
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 19.61 % 5.88 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 7 12 44 7 0 193
ร้อยละ 2.66 % 4.56 % 16.73 % 2.66 % 0.00 % 73.38 %

212 : 6 , 11 , 34 , 4 , 0 , 157...2.83 , 5.19 , 16.04 , 1.89 , 0.00 , 74.06 = 55 : 25.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62%

Powered By www.thaieducation.net