โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 5 2 3 0 36
ร้อยละ 6.12 % 10.20 % 4.08 % 6.12 % 0.00 % 73.47 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 9 5 5 22 0 127
ร้อยละ 5.36 % 2.98 % 2.98 % 13.10 % 0.00 % 75.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 5 9 3 0 30
ร้อยละ 6.00 % 10.00 % 18.00 % 6.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 15 15 16 28 0 193
ร้อยละ 5.62 % 5.62 % 5.99 % 10.49 % 0.00 % 72.28 %

217 : 12 , 10 , 7 , 25 , 0 , 163...5.53 , 4.61 , 3.23 , 11.52 , 0.00 , 75.12 = 54 : 24.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72%

Powered By www.thaieducation.net