โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 6 3 3 1 0 54
ร้อยละ 8.96 % 4.48 % 4.48 % 1.49 % 0.00 % 80.60 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 3 4 25 0 1 131
ร้อยละ 1.83 % 2.44 % 15.24 % 0.00 % 0.61 % 79.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 9 7 28 1 1 185
ร้อยละ 3.90 % 3.03 % 12.12 % 0.43 % 0.43 % 80.09 %

231 : 9 , 7 , 28 , 1 , 1 , 185...3.90 , 3.03 , 12.12 , 0.43 , 0.43 , 80.09 = 46 : 19.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91%

Powered By www.thaieducation.net