โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 5 5 2 3 0 51
ร้อยละ 7.58 % 7.58 % 3.03 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 4 8 7 2 0 143
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 4.27 % 1.22 % 0.00 % 87.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 9 13 9 5 0 194
ร้อยละ 3.91 % 5.65 % 3.91 % 2.17 % 0.00 % 84.35 %

230 : 9 , 13 , 9 , 5 , 0 , 194...3.91 , 5.65 , 3.91 , 2.17 , 0.00 , 84.35 = 36 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65%

Powered By www.thaieducation.net