โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 3 3 12 1 0 48
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 17.91 % 1.49 % 0.00 % 71.64 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 4 5 32 1 0 118
ร้อยละ 2.50 % 3.13 % 20.00 % 0.63 % 0.00 % 73.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 7 8 44 2 0 166
ร้อยละ 3.08 % 3.52 % 19.38 % 0.88 % 0.00 % 73.13 %

227 : 7 , 8 , 44 , 2 , 0 , 166...3.08 , 3.52 , 19.38 , 0.88 , 0.00 , 73.13 = 61 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87%

Powered By www.thaieducation.net