โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 21
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 1 23 0 0 77
ร้อยละ 5.61 % 0.93 % 21.50 % 0.00 % 0.00 % 71.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 7 1 26 0 0 98
ร้อยละ 5.30 % 0.76 % 19.70 % 0.00 % 0.00 % 74.24 %

132 : 7 , 1 , 26 , 0 , 0 , 98...5.30 , 0.76 , 19.70 , 0.00 , 0.00 , 74.24 = 34 : 25.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76%

Powered By www.thaieducation.net