โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 6 1 19 0 0 80
ร้อยละ 5.66 % 0.94 % 17.92 % 0.00 % 0.00 % 75.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 7 2 22 0 0 103
ร้อยละ 5.22 % 1.49 % 16.42 % 0.00 % 0.00 % 76.87 %

134 : 7 , 2 , 22 , 0 , 0 , 103...5.22 , 1.49 , 16.42 , 0.00 , 0.00 , 76.87 = 31 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net