โรงเรียนวัดบ้านดาบ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 18
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 12.00 % 4.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 10 9 0 0 79
ร้อยละ 7.55 % 9.43 % 8.49 % 0.00 % 0.00 % 74.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 9 12 12 1 0 97
ร้อยละ 6.87 % 9.16 % 9.16 % 0.76 % 0.00 % 74.05 %

131 : 9 , 12 , 12 , 1 , 0 , 97...6.87 , 9.16 , 9.16 , 0.76 , 0.00 , 74.05 = 34 : 25.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95%

Powered By www.thaieducation.net